ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးကြွေထည်နှင့်သန့်ရှင်းသောပစ္စည်းများတိုက်ရိုက်စျေးကွက်. Tileswale Playstore Google Play တွင်ရယူပါ    Tileswale App Store App Store တွင်ရယူပါ

15 ကုန်ပစ္စည်းများတွေ့ရှိခဲ့သည်

ကုမ္ပဏီအသေးစိတ်

တင်ပို့သူများ, အရောင်းကိုယ်စားလှယ်, လက်ကားရောင်းသူများ, ထုတ်လုပ်သူနှင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံးကြွေထည်များပလက်ဖောင်း။

ထုတ်လုပ်မှုအသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမည် အရွယ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 250 x 500 mm (10 x 20 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 400 x 800 mm (16 x 32 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 300 x 450 mm (12 x 18 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 250 x 375 mm (10 x 15 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 200 x 300 mm (08 x 12 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 250 x 250 mm (10 x 10 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 250 x 450 mm (10 x 18 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 250 x 600 mm (10 x 24 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 300 x 900 mm (12 x 36 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 250 x 750 mm (10 x 30 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 200 x 450 mm (08 x 18 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 250 x 350 mm (10 x 14 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 200 x 600 mm (08 x 24 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 250 x 400 mm (10 x 16 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 300 x 800 mm (12 x 32 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 375 x 750 mm (15 x 30 လက်မ)
သာမန်နံရံကြွေပြားများ 200 x 300 mm (08 x 12 လက်မ)
သာမန်နံရံကြွေပြားများ 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ)
ကြွေလွှာ 1200 x 2400 mm x 9 mm (48 x 96 လက်မ) ( 4 X 8 ပေ )
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ)
ကြွေလွှာ 1200 x 1200 mm ( 48 x 48 လက်မ ) ( 4 x 4 ပေ )
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ 605 x 605 mm (24 X 24 လက်မ)
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ 600 x 1200 mm (24 x 48 လက်မ)
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ 800 x 800 mm (32 x 32 လက်မ)
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ 800 x 1200 mm (32 x 48 လက်မ)
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ 1000 x 1000 mm (40 x 40 လက်မ)
ကြွေလွှာ 800 x 1600 mm (32 x 64 လက်မ)
နှစ်ထပ်အားသွင်းထားသည့် Vitrified ကြွေပြားများ 800 x 1500 mm (32 x 60 လက်မ)
PGVT & GVT 400 x 800 mm (16 x 32 လက်မ)
PGVT & GVT 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ)
PGVT & GVT 300 x 900 mm (12 x 36 လက်မ)
PGVT & GVT 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ)
PGVT & GVT 1200 x 1200 mm ( 48 x 48 လက်မ ) ( 4 x 4 ပေ )
PGVT & GVT 605 x 605 mm (24 X 24 လက်မ)
PGVT & GVT 600 x 1200 mm (24 x 48 လက်မ)
PGVT & GVT 800 x 800 mm (32 x 32 လက်မ)
PGVT & GVT 800 x 1200 mm (32 x 48 လက်မ)
PGVT & GVT 1000 x 1000 mm (40 x 40 လက်မ)
PGVT & GVT 800 x 1600 mm (32 x 64 လက်မ)
PGVT & GVT 150 x 600 မီလီမီတာ
PGVT & GVT 195 x 600 မီလီမီတာ
PGVT & GVT 200 x 1200 mm (08 x 48 လက်မ)
PGVT & GVT 400 x 400 mm (16 x 16 လက်မ)
PGVT & GVT 300 x 1200 mm (12 x 48 လက်မ)
PGVT & GVT 600 x 900 mm (24 x 36 လက်မ)
PGVT & GVT 600 x 1000 mm (24 x 40 လက်မ)
PGVT & GVT 400 x 1200 mm (16 x 48 လက်မ)
PGVT & GVT 800 x 3000 mm (32 x 120 လက်မ)
Nano Vitrified ကြွေပြားများ 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ)
Nano Vitrified ကြွေပြားများ 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ)
Nano Vitrified ကြွေပြားများ 800 x 800 mm (32 x 32 လက်မ)
ကိုယ်ထည်အပြည့် Vitrified ကြွေပြားများ 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ)
ကိုယ်ထည်အပြည့် Vitrified ကြွေပြားများ 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ)
ကိုယ်ထည်အပြည့် Vitrified ကြွေပြားများ 600 x 1200 mm (24 x 48 လက်မ)
ကြွေလွှာ 800 x 1600 mm (32 x 64 လက်မ)
ကိုယ်ထည်အပြည့် Vitrified ကြွေပြားများ 800 x 800 mm (32 x 32 လက်မ)
ကြွေလွှာ 800 x 3200 mm (32 x 128 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားပါကင် ကြွေပြားများ 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားပါကင် ကြွေပြားများ 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားပါကင် ကြွေပြားများ 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားပါကင် ကြွေပြားများ 400 x 400 mm (16 x 16 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားပါကင် ကြွေပြားများ ၃၉၈ x ၃၉၈ မီလီမီတာ (၁၆ x ၁၆ လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားပါကင် ကြွေပြားများ 388 x 800 mm (16 x 32 လက်မ)
ကားပါကင် ကြွေပြားများ (Ivory Terracotta) 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ)
ကားပါကင် ကြွေပြားများ (Ivory Terracotta) 400 x 400 mm (16 x 16 လက်မ)
ကားပါကင် ကြွေပြားများ (Ivory Terracotta) 200 x 200 mm (08 x 08 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ 600 x 1200 mm (24 x 48 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ 200 x 1200 mm (08 x 48 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ 400 x 400 mm (16 x 16 လက်မ)
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ 400 x 400 mm (16 x 16 လက်မ)
ကြမ်းခင်း (ကြွေကိုယ်ထည်) ကြွေပြားများ 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ)
ကြမ်းခင်း (ကြွေကိုယ်ထည်) ကြွေပြားများ 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ)
ကြမ်းခင်း (ကြွေကိုယ်ထည်) ကြွေပြားများ 400 x 400 mm (16 x 16 လက်မ)
ကြမ်းခင်း (ကြွေကိုယ်ထည်) ကြွေပြားများ 400 x 400 mm (16 x 16 လက်မ)
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 300 x 450 mm (12 x 18 လက်မ)
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ)
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ)
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 600 x 1200 mm (24 x 48 လက်မ)
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 800 x 1200 mm (32 x 48 လက်မ)
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 24 x 4 လက်မ
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 24 x 3 လက်မ
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 24 x 2 လက်မ
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 24 x 2.5 လက်မ
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 600 x 900 mm (24 x 36 လက်မ)
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 24 x 1 လက်မ
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 18 x 3 လက်မ
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 12 x 3 လက်မ
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ ၁၀ x ၃ လက်မ
နယ်စပ်နှင့် အလှဆင်ကြွေပြားများ 24 x 6 လက်မ
အဆင့်နှင့် Riser/Strips 300 x 900 mm (12 x 36 လက်မ)
အဆင့်နှင့် Riser/Strips 200 x 1200 mm (08 x 48 လက်မ)
အဆင့်နှင့် Riser/Strips 300 x 1200 mm (12 x 48 လက်မ)
အဆင့်နှင့် Riser/Strips 150 x 1200 mm (06 x 48 လက်မ)
အဆင့်နှင့် Riser/Strips 150 x 900 mm (06 x 36 လက်မ)
အဆင့်နှင့် Riser/Strips 200 x 900 mm (08 x 36 လက်မ)
အဆင့်နှင့် Riser/Strips 300 x 1000 mm (12 x 40 လက်မ)
အဆင့်နှင့် Riser/Strips 200 x 1000 mm (08 x 40 လက်မ)
ကြွေလွှာ 1200 x 2400 mm x 9 mm (48 x 96 လက်မ) ( 4 X 8 ပေ )
PGVT & GVT 600 x 600 mm (24 x 24 လက်မ)
ကြွေလွှာ 1200 x 1200 mm ( 48 x 48 လက်မ ) ( 4 x 4 ပေ )
ကြွေလွှာ 600 x 1200 mm (24 x 48 လက်မ)
ကြွေလွှာ 800 x 800 mm (32 x 32 လက်မ)
ကြွေလွှာ 800 x 1600 mm (32 x 64 လက်မ)
ကြွေလွှာ 900 x 1800 mm (36 x 72 လက်မ)
ကြွေလွှာ 1800 mm x 2400 mm (၇၆ x ၉၆ လက်မ)
ကြွေလွှာ 1200 x 3600 mm (36 x144 လက်မ)
ကြွေလွှာ 800 X 2400 mm x 15 mm (32 x 96 လက်မ)
ကြွေလွှာ 720 x 720 မီလီမီတာ
ကြွေလွှာ 720 x 1440 မီလီမီတာ
ကြွေလွှာ 800 x 2600 mm (32 x 104 လက်မ)
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ)
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ 108 x 108 မီလီမီတာ
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ 150 x 150 mm (06 x 06 လက်မ)
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ 100 x 200 mm (04 x 08 လက်မ)
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ 200 x 200 mm (08 x 08 လက်မ)
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ 100 x 300 mm (04 x 12 လက်မ)
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ 100 x 400 mm (04 x 16 လက်မ)
မြေအောက်ရထားနှင့် Mosaic ကြွေပြားများ 75 x 300 မီလီမီတာ
Granite၊ Stone & Quartz 1200 x 2400 mm x 9 mm (48 x 96 လက်မ) ( 4 X 8 ပေ )
Granite၊ Stone & Quartz မည်သည့် Size ကိုမဆို
Granite၊ Stone & Quartz 800 X 2400 mm x 15 mm (32 x 96 လက်မ)
သစ်သားပျဉ်ပြား 200 x 600 mm (08 x 24 လက်မ)
သစ်သားပျဉ်ပြား 200 x 1200 mm (08 x 48 လက်မ)
သစ်သားပျဉ်ပြား 300 x 1200 mm (12 x 48 လက်မ)
မြင့်မားသော အတိမ်အနက် ကြွေပြားများ 300 x 450 mm (12 x 18 လက်မ)
မြင့်မားသော အတိမ်အနက် ကြွေပြားများ 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ)
မြင့်မားသော အတိမ်အနက် ကြွေပြားများ 250 x 375 mm (10 x 15 လက်မ)
မြင့်မားသော အတိမ်အနက် ကြွေပြားများ 200 x 300 mm (08 x 12 လက်မ)
မြင့်မားသော အတိမ်အနက် ကြွေပြားများ 200 x 600 mm (08 x 24 လက်မ)
High Gloss Wall ကြွေပြားများ 300 x 450 mm (12 x 18 လက်မ)
High Gloss Wall ကြွေပြားများ 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ)
High Gloss Wall ကြွေပြားများ 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ)
Quartz မီးဖိုချောင်သုံး ရေကန်
ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ပုံမှန်ကြမ်းခင်း ( Cool Roof ) ကြွေပြားများ 300 x 300 mm (12 x 12 လက်မ)
သန့်ရှင်းသောပစ္စည်းများ
faucets
ကော် & ဓာတုပစ္စည်းများ
ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံကြွေပြားများ 300 x 600 mm (12 x 24 လက်မ)
ကြည့်မှန်
  • ကြွေပြားထုတ်လုပ်သူ
  • ကြွေဖက်ပေးသွင်း
  • အခွန်တင်သွင်းသူ
  • ကြွေပြားကုမ္ပဏီ
  • ကြွေပြား
  • tile store များကို
  • ကြွေပြားပြခန်း
Company Image

Pratik Kundariya

Marketing Department

Company Image

TW Denish

TW sales Team

Company Image

Piyush Patel

Technical Department

Company Image

Vivek

Company Image

Bdm | Tilesview

Company Image

Customer Care

Company Image

Tiles Wale

TW sales Team

Company Image

Tw Marketing

Company Image

Krupali Tileswale

Company Image

Tw Tester

Company Image

Tilesview Marketing

Company Image

Tw Bhavisha Sudra

Company Image

Sunny Trivedi

Company Image

Nithin Thomas

Company Image

Bhagyoday

ကျေးဇူးပြု. ရိုက်ထည့်ပါ 6 ဂဏန်း OTP စလှေတျတျော

မိုဘိုင်းနံပါတ်ကိုပြောင်းပါ

+1

ဆက်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် Tileswale's ကိုသင်သဘောတူသည် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.

filter ထုတ်ကုန်များ